مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/08/29 - 2018-11-20 15:07:33
تاریخ شروع :
1397/08/29
نوع پایان آگهی :
1397/09/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت پتروشیمی کارون
شرح آگهی :
شماره فراخوان
عنوان فراخوان
توضیحات
نوع فراخوان
مهلت دریافت اسناد
مهلت ارسال پیشنهاد
2 - 781 / 15 - KN 
نوبت دوم مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی پتروشیمی کارون
 - مناقصه

1397.8.29
1397.9.6

 1397.9.14

شرکت پتروشیمی کارون
HTTP://WWW.KRNPC.COM

خلاصه :
آگهی مناقصه , مناقصه تامین 40.000 عدد بشکه فلزی - نوبت دوم
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
سایت 97.8.29